PRE-SEED

Nové technologie UP v chemii a biologii

01
Kosmetický přípravek proti stárnutí na bázi
přírodních rostlinných hormonů cytokininu


Vedoucí aktivity: Mgr. Karel Doležal, Dr.

Ověření účinnosti a netoxičnosti látky ze skupiny polyfunkčních substituovaných heterocyklických sloučenin vykazující biologickou aktivitu spojenou s pozastavením stárnutí lidských kožních fibroblastů a transfer technologie přípravy látky z laboratorního měřítka do poloprovozního. Budou ošetřena práva průmyslového vlastnictví a vyhledán výrobní a distribuční partner ve vhodném regionu světa.02
Technologie na bázi nanočástic
kovového železa pro likvidaci sinic


Vedoucí aktivity: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek CSc.

Ověření technologie likvidace sinic pomocí nanočástic kovového železa (nFe), která byla vyvinuta na UP a probíhá připomínkování PCT přihlášky (PCT/CZ2011/000075). Cílem etapy je optimalizace aplikace nFe a ověření na reálné lokalitě se zvýšeným výskytem sinic. Bude prověřeno zachování klíčových parametrů při přechodu do provozního měřítka - selektivního účinku nFe s výrazně menším negativním vlivem na ekosystém oproti konkurenčním technologiím, odstranění fosforu, destrukce buněk a imobilizace toxického mikrocystinu. Technologie aplikace může být předmětem přihlášky vynálezu nebo užitného vzoru.

Technologie na bázi nanočástic kovového železa pro likvidaci sinic bude nabídnuta vybraným tuzemským a zahraničním partnerům k otestování na reálných lokalitách a finální formou přípravy komercializace bude příprava licenčních smluv.03
Technologie výroby sloučenin železa ve vysokých
oxidačních stavech pro čištění odpadních a povrchových vod


Vedoucí aktivity: Mgr. Jan Filip Ph.D.

Fáze Proof of Concept směřuje k vývoji technologie poloprovozní výroby železičnanů a železanů, která umožní rozšíření jejich aplikace v oxidativních technologiích čištění vod kontaminovaných organickými polutanty, arsenem, těžkými kovy, kyanidy či mikroorganismy. Cílem je transfer všech fází výroby z laboratorního do poloprovozního měřítka. Fázemi výroby rozumíme jednak vývoj zařízení pro velkokapacitní produkci, optimalizaci přípravy v poloprovozních podmínkách (tzn. optimalizace reakčních podmínek, ověření výtěžnosti a čistoty produktů), a testování účinnosti v technologiích čištění vod na modelových a reálných vodách. Výsledkem etapy bude podání přihlášky patentu (užitného vzoru) týkající se technologie přípravy železanů (železičnanů) reakcí v pevné fázi.

Ve fázi komercionalizace budou s vybranými partnery uzavřeny smlouvy o spolupráci. Po udělení patentu, se očekává příprava licenčních smluv s vybranými partnery.04
Technologie antimikrobiální úpravy textilií
a filtračních materiálů pomocí kovalentně vázaného nanostříbra


Vedoucí aktivity: Mgr. Aleš Panáček, Ph.D.

Bude ověřena technologie antimikrobiální úpravy povrchů textilních a filtračních materiálů (zejména filtrační membrány pro antibakteriální ošetření vod, antimikrobiální textilie) pomocí kovalentně imobilizovaných nanočástic stříbra, která je založena na uděleném patentu ve vlastnictví UP (Patent č.303502; udělen 12. 9. 2012). Cílem je optimalizace technologie v poloprovozním měřítku na zcela odlišných typech nemedicínských materiálů se značným tržním potenciálem (trh vod a textilií), ověření toxicity a stability nanočástic stříbra imobilizovaných na rozličných površích (membrány, filtrační vlákna, textilie, apod.).

Očekáváme uzavření smluv o spolupráci a po zhodnocení tržního potenciálu přípravu licenčních smluv pro oblast filtračních materiálů, resp. textilních materiálů.05
Funkční obalové materiály
pro mikrovlnné aplikace


Vedoucí aktivity: doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.

Bude ověřena technologie přípravy vysoce plněných obalových papírů široce používaných v potravinářském průmyslu. Nová laboratorně ověřená technologie využívá anorganická plniva na bázi kaolinu a SiO2-ZnO-TiO2 částic o specifickém rozměru (mikro/nano) a distribuci s cílem zvýšení jejich odolnosti vůči průsaku potravinářských tuků na bázi palmového oleje. Součástí fáze Proof of Concept bude také ověření technologie povrchové úpravy obalových materiálů potiskem pomocí feromagnetických pigmentů (Fe2O3) vhodných pro efektivní absorpci mikrovlnné energie a její rychlejší a účelnější přenos na potraviny. Cílem je transfer technologie z laboratorního do poloprovozního měřítka a zhodnocení efektivity a ekonomiky výroby a míry zvýšení účinnosti těchto obalů v konečné aplikaci. Očekáváme přípravu a smluv o spolupráci s tuzemskými i světovými výrobci těchto obalů.