PRE-SEED

Nové technologie UP v chemii a biologii

Projektový realizační tým pro technologický transfer

Vedoucí aktivity: Prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.

Projektový realizační tým úzce spolupracuje s týmy individuálních aktivit, které provádí dopracování komerčně nadějných výsledků výzkumu a vývoje, poskytuje zázemí pro toto dopracování, přivede tyto aktivity k podání přihlášky vynálezu nebo užitného vzoru, zprostředkuje služby patentových zástupců, zpracuje plán komercializace a business plán. Hledá a prověřuje možnosti uplatnitelnosti dopracovávaných výsledků VaV, navazuje a rozvíjí kontakty a spolupráci s komerčními subjekty. Ve spolupráci s patentovými kancelářemi a právním oddělením zajišťuje přípravu a uzavírání smluv s komerčními partnery.


Vyhledávání a příprava komercializace nových výsledků VaV

Vedoucí aktivity: Prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.

Cílem vyhledávání a přípravy komercializace nových výsledků VaV v předkládaném projektu je z množství potenciálně zajímavých a komercializovatelných aktivit obou zapojených výzkumných Center Univerzity Palackého v Olomouci vybrat ty, které v době podání projektu ještě nedosahovaly úrovně rozpracovanosti umožňující zařazení do projektu, ale v současné době již této hranice dosáhly. Z nich budou vytipovány ty nejperspektivnější, které budou dopracovány a připraveny pro komercializaci stejně, jako ostatní aktivity zařazené do projektu.

Další aktivity projektu jsou popsány v sekci Technologie pro komercializaci